Roman {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Karakteristik af en roman

En roman er en længere tekst, der følger en eller flere personers liv og skæbne. Romanen er beskrivende og detaljeret, og undervejs i romanen udvikler karaktererne sig.

I romanen er der ofte flere handlingsforløb, og fortællingen strækker sig over en længere tidsperiode

Introduktion til romanen

 1. Giv en kort beskrivelse af forfatteren.

 2. Redegør for, hvornår bogen er skrevet, og hvem bogens målgruppe er?

 3. Diskutér kort bogens titel, og de associationer den giver.

 4. Giv gerne et kort resume af romanen.

 5. Genrebestem romanen, det kan fx være en dannelsesroman, kollektivroman, fantasyroman, kriminalroman eller historiskroman.

Tekstens komposition

 1. Giv en karakteristik af romanens komposition, altså handlingsforløb. Hvorvidt er romanen kronologisk, episodisk eller springende fortalt?

 2. Hvordan starter romanen? Starter den fx i in medias res?

 3. Inddel romanen i afsnit efter relevans ud fra romanens komposition. Giv gerne afsnittene en overskrift, og skriv et par stikord til hvert afsnit.

 4. Noter, hvad der er romanens hoved- og biforløb. Hvornår i romanen præsenteres de forskellige biforløb, og hvilken betydning har romanens hovedforløb for kompositionen?

 5. Følger romanens komposition en bestemt analysemodel, såsom berettermodellen, kontraktmodellen eller aktantmodellen? Og i så fald hvilken betydning har det for romanen?

Romanens konflikt

 1. Hvilke konflikter præsenteres i romanen?

 2. Hvornår i romanen opstår point of no return?

 3. Hvordan løses romanens konflikter, hvis det overhovedet løses?

 4. Hvilke konsekvenser har konflikterne?

 5. Hvem er årsag til de opståede konflikter?

 6. Hvilken betydning har konflikterne for personerne i romanen?

Fortælleren, synsvinklen og fortællerteknikken

 1. Hvordan er fortællersynsvinklen? Er det en pålidelig fortæller, en neutral, alvidende, synlig som en jeg-fortæller eller mere usynlig som en 3. personfortæller?

 2. Hvordan er synsvinklen i forhold til personerne, og hvordan påvirker den synsvinkel din oplevelse af personerne? Fortælles der om deres indre, altså tanker og følelser, eller fortælles der mest om det ydre, altså deres handlinger og dialoger.

 3. Er synsvinklen den samme i hele romanen, eller skiftes der synsvinkel undervejs.

 4. Hvordan er fortælletempoet i romanen? Er det langsomt eller hurtigt? Er der meget dialog, eller springes der hurtigt videre i handlingen?

 5. Hvordan er fortællerteknikken? Er romanen bygget op omkring en beretning, er der mange forfatterkommentarer, er der meget dialog eller monolog, er der meget indirekte eller direkte tale osv.

 6. Hvordan er fortællingen fremstillet? Er den meget scenisk med mange detaljer lidt ligesom et drama, eller er den mere panoramisk med få detaljer.

Personkarakteristik

 1. Hvem er hovedpersonen, og hvem er bipersonerne?

 2. Hvad får vi at vide om hovedpersonens ydre og indre?

 3. Hvad får vi at vide om hovedpersonen direkte og indirekte?

 4. Hvad får vi at vide om de væsentligste bipersoners ydre og indre?

 5. Hvad får vi at vide om de væsentligste bipersoner direkte og indirekte?

 6. Hvordan er personernes indbyrdes forhold?

 7. Hvordan udvikler personerne sig?

Tid, sted og miljø

 1. Hvilken historisk tid foregår romanen i?

 2. I Hvor lang tid foregår handlingen?

 3. Er handlingen fortalt i nutid, fortid eller fremtid?

 4. Hvilken betydning ville det have for teksten, hvis den foregik i en anden tid?

 5. Hvor foregår handlingen i romanen?

 6. Hvilket miljø foregår handlingen i?

Sprog og skrivestil

 1. Hvordan er romanen sprogligt? Bruges der fx mange tillægsord, slang, uformelt sprog eller billedsprog?

 2. Hvilken virkning har de sproglige virkemidler for handlingen?

 3. Hvad siger sproget om romanens målgruppe?

 4. Hvorfor har forfatteren valgt den sproglige stil?

 5. Hvordan er sætningskonstruktionerne? Er der mange korte sætninger? Bruger forfatteren meget lang og detaljerede beskrivende sætninger eller lignende?

 6. Hvordan er forfatterens ordvalg, bruges der fx billedsprog, klicheer, ironi, ordspil eller dialekt.

 7. Hvilke ordklasser anvendes mest i romanen?

 8. Er der en sproglig rytme i romanen, eller indgår der modsætninger eller gentagelser?

Tema, budskab og fortolkning

 1. Hvad er romanens vigtigste tema og hvorfor?

 2. Hvilke andre temaer er der i romanen?

 3. Hvad er romanens budskab, og hvordan kommer det frem?

 4. Hvad er realplan, og hvad er billedplan i romanen?

 5. Hvad er din fortolkning af romanen?

Perspektivering

 1. Har du læst andre tekster med samme tema, genre eller budskab?

 2. Har du læst andre tekster af samme forfatter?

 3. Har du læst andre tekster fra den samme litterære periode?

 4. Kan du sætte romanens tema eller konflikt i forhold til tiden i dag?

 5. Hvad synes du om romanen, og kender du til lignende konflikter og problemstillinger som i romanen?

{{{ content }}}