Set Up {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Tạo Tài Khoản GitHub

Liên hệ anh Toàn (toan.ngonhuquoc@juno.vn) để cấp phép truy cập bộ code của Juno tại https://github.com/orgs/juno-web

Tải bộ code về từ GitHub

 1. Kiểm tra máy có Git chưa: git —version

  1. Cài git tại đây, nếu chưa có: https://git-scm.com/

 2. Clone code từ GitHub bằng terminal:

  1. Tới folder chưa code: cd <folder>

  2. git clone https://github.com/juno-web/test-repo

Webstorm (recommended)

 1. Mở folder chứa code (File -> Open)

 2. Cài Plugin Twig Support (Webstorm -> Preferences -> Plugins -> Install JetBrains plugin… -> Twig Support)

 3. Áp dụng twig vào file liquid:

  1. Webstorm -> Preferences -> Editor -> File Types -> Twig

  2. Add:

   1. *.css.liquid

   2. *.js.liquid

   3. *.liquid

   4. *.scss.liquid

Visual Studio Code

 1. Mở folder chứa code (File -> Open)

 2. Cài extension Liquid Languages Support và restart (Code -> Preferences -> Extensions -> Liquid Languages Support -> Install -> Reload)

 3. Mở settings và thêm (Code -> Preferences -> Settings -> tìm Associations -> Edit in settings.json)

"files.associations": {
 "*.scss.liquid": "scss",
 "*.css.liquid": "css",
 "*.js.liquid": "javascript"
},
{{{ content }}}