Development Process {{ currentPage ? currentPage.title : "" }}

Mục tiêu chính:

 1. Code trên GitHub master và Theme chính Haravan LUÔN LUÔN GIỐNG NHAU

 2. Code luôn được review bởi một người khác

 3. Mọi code phải có lịch sử rõ ràng.

Development Flow:

 1. Tạo theme phụ = clone của theme chính

 2. Dev CodeTest trên theme phụ

 3. Copy những thay đổi trên theme phụ về code local

  1. Make sure local up-to-date

 4. Submit 1 pull request (PR) cho những thay đổi đó

 5. Tìm 1 dev khác review code QA

 6. Merge code trên GitHub

 7. Merge code trên Haravan

{{{ content }}}